Artikel 1. Rijschool Paddepoel dient zich te houden aan de volgende afspraken

1.1 De rijles wordt gegeven door een rijinstructeur die voldoet aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur dient in het bezit te zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 Het rijexamen wordt door Rijschool Paddepoel gereserveerd waarbij gebruikt wordt gemaakt van de auto waarin de lessen zijn gevolgd. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.3 Rijschool Paddepoel heeft alle noodzakelijke (bedrijfs)verzekeringen afgesloten.

1.4 Indien er lessen niet door kunnen gaan vanwege ziekte van de rijinstructeur, een ongeval en weer- of verkeersomstandigheden, dan wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

Artikel 2. De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken

2.1 Om de lessen te volgen moet de leerling 16½ jaar of ouder zijn.

2.2 Tijdens de lessen dient de leerling altijd een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben.

2.3 De leerling zorgt ervoor op tijd op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan; zo niet, dan heeft Rijschool Paddepoel het recht de volledige lesprijs in rekening te brengen. De instructeur is verplicht een wachttijd van 15 minuten in acht te nemen. De wachttijd wordt in mindering gebracht op de totale lestijd.

2.4 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven, maar dient dit wel minimaal 24 uur van tevoren te melden; zo niet, dan heeft Rijschool Paddepoel het recht de volledige lesprijs in rekening te brengen voor de gereserveerde lestijd. Annulering dient telefonisch te geschieden of persoonlijk bij de instructeur.

2.5 De leerling dient waarheidsgetrouw alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, alsmede over evt. medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik aan Rijschool Paddepoel te verstrekken. Indien de leerling iets verzwijgt over wat hiervoor vermeld staat, dan heeft Rijschool Paddepoel het recht de lesovereenkomst per direct te beëindigen zonder enige restitutie van les- en/of examengelden.

2.6 Bij schade, ontstaan door verzwijging van bij 2.5 genoemde punten, heeft Rijschool Paddepoel het recht ontstane schade op de leerling te verhalen. 2.7 Indien de leerling stopt met lessen en het pakket/lesbundels al (gedeeltelijk) heeft betaald, dan wordt dit bedrag niet zonder meer teruggestort. De afgenomen lessen zullen verrekend worden tegen het normale losse lestarief. Reeds betaalde examengelden zullen niet worden teruggestort en er zal € 25,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

2.8 De leerling is verplicht alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

2.9 De leerling dient Rijschool Paddepoel te machtigen, via www.mijn.cbr.nl, om de reservering van een examen aan te vragen en te bevestigen; dit geldt voor de tussentijdse toets en het praktijkexamen.

Artikel 3. Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

3.1 Betalingen dienen te geschieden via een overboeking per bank of in contanten aan de rijinstructeur.

3.2 Voor de betalingen van lesbundels dienen de termijnen in acht genomen te worden, die zijn overeengekomen met Rijschool Paddepoel en zoals die vermeld staan op de factuur. Gebeurt dit niet, dan kunnen de lessen worden stopgezet totdat tot betaling is overgegaan.

3.3 Bij niet tijdige betaling hanteert Rijschool Paddepoel de volgende procedure: a) Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de leerling in eerste instantie een mondelinge herinnering. b) Wordt betaling daarna alsnog achterwege gelaten, dan ontvangt hij/zij na 8 dagen een schriftelijke betalingsherinnering. Rijschool Paddepoel heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 15, – administratiekosten. c) Indien er na veelvuldig aandringen nog niet betaald wordt door de leerling, is Rijschool Paddepoel gerechtigd een incassobureau in te schakelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de leerling.

3.4 Als de leerling een lesbundel heeft afgesloten en het rijbewijs al heeft behaald, terwijl de lessen uit de bundel nog niet volledig benut zijn, dan zal het resterende bedrag van de niet genoten lessen tegen het lesbundeltarief door Rijschool Paddepoel worden terug betaald binnen 14 dagen. 3.5 Rijschool Paddepoel is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet voor reeds afgenomen lesbundels en lespakketten. 3.6 Alle betalingen dienen voor aanvang van een examen op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Zo niet, dan heeft Rijschool Paddepoel het recht om het examen te annuleren. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de leerling.

Artikel 4. Onderzoek naar de rijvaardigheid (tussentijdse toets, praktijkexamen, herexamen)

4.1 De leerling dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de theorie- en praktijkexamens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. Rijschool Paddepoel is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.

4.2 Als de leerling niet, of te laat, op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling zelf toegerekend kunnen worden, dan moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.3 Mocht het examen niet doorgaan wegens slechte weersomstandigheden, zoals ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. Rijschool Paddepoel heeft wel het recht om één lesuur aan de leerling in rekening te brengen.

4.4 Indien de leerling het onderzoek naar de rijvaardigheid niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat: a) een familielid tot en met de tweede graad van de leerling is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf; b) een familielid tot en met de tweede graad van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf; c) het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is; d) het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van het hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; dan zal Rijschool Paddepoel ervoor zorgen dat voor de leerling onmiddellijk een nieuwe datum voor het onderzoek wordt bepaald indien de leerling dit wenst. Hiervoor zullen geen kosten aan de leerling worden berekend. In de bij b), c) en d) genoemde gevallen garandeert Rijschool Paddepoel bovendien dat de leerling drie gratis lessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe datum betreft voor een tussentijdse toets. In het onder a) genoemde worden slechts de administratiekosten van het CBR doorberekend aan de leerling.

Artikel 5. Aanvullende afspraken:

5.1 Bij onvoldoende rijvaardigheid van de leerling kan Rijschool Paddepoel besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.

5.2 De leerling dient dan in overleg met de instructeur extra lessen te volgen tot hij/zij wel klaar is voor het examen.

5.3 Rijschool Paddepoel kan, indien nodig, nog meer aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze worden in tweevoud afgedrukt en ondertekend.

Artikel 6. Vrijwaring:

6.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken: a) Rijschool Paddepoel kan normaal gesproken de leerling niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. b) Als de leerling zich in de lesauto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld. c) Het is verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en andere verdovende middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als er na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld. d) Het is ook verboden om medicijnen in te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk vermeld op de verpakking van de medicijnen. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact op met Rijschool Paddepoel als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

6.2 De instructeur zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft.Deze kan bijvoorbeeld zijn verkregen wanneer de leerling onder invloed op de (brom)fiets heeft gereden en daarvoor voor de rechter is gedaagd. De leerling mag in zo’n geval geen lesauto besturen. Als de leerling niet de waarheid spreekt en toch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden. Artikel 7. Algemene voorwaarden: Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. © December 2021 Rijschool Paddepoel is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 69735565 Tel.nr. 06-33309933.